Kľúčom k odomknutiu úspechu v tom, čo robíte, je konzistencia.

Vytvorenie dizajn manuálu pre všetky vizuálne výstupy a ich nasledovné konzistentné používanie pomáha vybudovať veľkolepú značku.

Použiteľnosť systému sa zväčší, pokiaľ sú podobné časti vyjadrené podobnými spôsobmi.

Podľa princípu konzistencie sú systémy použiteľnejšie a je jednoduchšie sa ich naučiť používať, pokiaľ sú podobné časti vyjadrené podobným spôsobom. Konzistencia umožňuje ľuďom efektívne prenášať znalosti do nových kontextov, rýchlo sa učiť nové veci a zamerať svoju pozornosť na relevantný aspekt určitej úlohy. Existujú štyri druhy konzistencie: estetická, funkčná, vnútorná a vonkajšia.

Estetická konzistencia označuje konzistenciu štýlu a vzhľadu (napr. firemné logo, ktoré používa rovnaké písmo, farbu a grafiku). Estetická konzistencia zlepšuje rozpoznanie, vyjadruje určitú príslušnosť a emočné očakávanie. Napríklad autá značky Mercedes-Benz sú ihneď rozpoznateľné, pretože táto automobilka konzistentne a nápadne umiestňuje svoje logo na kapotu alebo mriežku chladiča svojich áut. Logo je spojené s kvalitou a prestížou a hovorí ľuďom, ako by sa mali v aute cítiť – tj. rešpekt a obdiv.

Funkčná konzistencia označuje konzistenciu významu a funkcie (napr. semafor, na ktorom sa pred rozsvietením červenej farby zobrazí oranžové svetlo). Funkčná konzistencia zvyšuje použiteľnosť a schopnosť učenia tým, že sa ľuďom umožňuje využiť nadobudnuté znalosti funkčnosti daného dizajnu. Napríklad symboly na ovládacích prvkoch televízorov, ako tlačidlo na posunutie späť, prehrávanie posunutia vpred, sa dnes používajú aj pri zariadeniach, ako sú projektory či mnohé mobilné aplikácie na prehrávanie hudby či videí. Konzistentné použitie týchto symbolov v najnovších zariadeniach či aplikáciách umožňuje ľuďom využiť doterajšie znalosti fungovania ovládacích prvkov, vďaka čomu sa naučí nové zariadenia ľahšie používať.

Vnútorná konzistencia označuje konzistenciu s rôznymi prvkami v systéme (napr. smerovky v parku sú vzájomne konzistentné). Vnútorná konzistencia v ľuďoch zosiluje dôveru; je indikátorom toho, že systém bol navrhnutý, nie bezhlavo pozliepaný. V každom logickom zoskupení by mali byť prvky vzájomne esteticky a funkčne konzistentné.

Vonkajšia konzistencia označuje konzistenciu s ostatními prvkami v okolitom prostredí (napr. zvuk sirény je konzistentný naprieč rôznymi systémami v riadiacej miestnosti). Vonkajšia konzistencia rozširuje výhody vnútornej konzistencie na viac nezávislých systémov. Dosiahnutie tejto konzistencie je obtiažnejšie, nakoľko rôzne systémy len zriedkakedy dodržujú spoločné štandardy dizajnu.

Zohľadnite estetickú a funkčnú konzistenciu vo všetkých oblastiach dizajnu. Estetickú konzistenciu k vytvoreniu jedinečných identít, ktoré je možné jednoducho rozpoznať. Funkčnú konzistenciu použijete k zvýšeniu použiteľnosti a k uľahčeniu učenia. Uistite sa, že systémy sú vždy konzistentné zvnútra aj zvonka, a to v maximálnej možnej miere. Pokiaľ existujú spoločné štandardy dizajnu, dudržujte ich.